Clubreglement

Badmintonclub Reinaert: clubreglement.

Herziening d.d. 17/07/2019

Art. 1 Men is enkel lid van Badmintonclub Reinaert als het vooropgestelde lidgeld volledig betaald werd.

Art. 2 Het vooropgestelde lidgeld heeft voor volwassenen betrekking op een periode van 11 maanden (september t/m juni en augustus). De jeugdspelers hebben een andere regeling dewelke jaarlijks herzien wordt (zie bijlage 1). Nevenactiviteiten (zoals tornooien) zijn niet in het lidgeld begrepen tenzij expliciet anders vermeld.

Art. 3 Het vooropgestelde lidgeld dient jaarlijks uiterlijk tegen de 2de maandag van september door de leden op de bankrekening van de club gestort te worden. Nieuwe leden kunnen zich het hele jaar door inschrijven tegen betaling van het normale lidgeld.

Art. 4 Leden die zich wensen te verzetten tegen publicatie van hun persoonlijke gegevens (Cfr. Wet op de privacy) kunnen daartoe contact opnemen met de clubsecretaris.

Art. 5 Alle leden worden tegen sportongevallen verzekerd bij Ethias. Deze verzekering is in het bedrag van het vooropgestelde lidgeld begrepen.

De verzekering wordt jaarlijks aangevraagd na het betalen van het vooropgestelde lidgeld. Voor personen die in de loop van het seizoen lid worden gaat de dekking pas in op de eerstvolgende maandag na het ontvangen van het lidgeld op de bankrekening van de club.

De algemene en bijzondere verzekeringsvoorwaarden werden door Ethias opgesteld en staan geenszins ter discussie.

Art. 6 Het betaalde lidgeld wordt door de club NOOIT terugbetaald. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Art. 7 Het is niet-leden toegestaan om als occasionele speler maximum twee avonden met de leden mee te spelen met het oog op het leren kennen van onze club en de badmintonsport. Occasionele spelers betalen 1 € /avond aan het bestuur maar zijn echter nooit verzekerd.

Art. 8 Er wordt altijd dubbelspel gespeeld tenzij er terreinen vrij zijn en er geen andere leden zitten te wachten om te kunnen spelen.

Art. 9 Bij overschreiden van de maximale terreinbezetting (d.w.z. 4 spelers per terrein) dienen de leden, al naar gelang het aantal overtallige spelers, enkele minuten aan de kant om te “rusten”. Zodoende krijgt iedereen de kans om te spelen.

Art. 10 De leden dienen zich steeds te houden aan de richtlijnen verstrekt door de clubtrainer en/of de clubbestuursleden.

Art. 11 De club voorziet voor haar leden shuttles om te badmintonnen. Deze shuttles mogen door de leden NOOIT meegenomen worden bij het verlaten van de speelzaal en blijven steeds eigendom van de club.

Art. 12 Bij een ongeval tijdens het badmintonnen, of op de weg van of naar de sporthal, is het slachtoffer VERPLICHT het aanwezige clubbestuurslid onmiddellijk op de hoogte te brengen. Bij diens afwezigheid dient telefonisch contact met een clubbestuurslid opgenomen te worden (tel.nrs. beschikbaar in clubkastje in sporthal).

Het is aangeraden om een ongevalaangifteformulier mee naar huis te nemen en in geval van twijfel ZEKER de huisarts te raadplegen. Deze laatste dient het ongevalaangifteformulier verder aan te vullen voor wat het medische aspect betreft. De persoonlijke gegevens dienen door het slachtoffer zelf (eventueel in samenwerking met de clubsecretaris) ingevuld te worden en aan deze laatste BINNEN DE 48 UREN overgemaakt. Nalatigheid kan een verwerping van het ongeval door Ethias met zich meebrengen.

Art. 13 Gezien de kleedkamers niet kunnen afgesloten worden kan men er best geen waardevolle voorwerpen achterlaten. De club kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of diefstal van persoonlijke zaken.

Art. 14 De clubbestuursleden zijn allen vrijwilligers die zich kosteloos inzetten voor het belang van de club. Zij kunnen in geen enkel geval persoonlijk aansprakelijk gesteld of financieel aangesproken worden voor fouten die zij zouden kunnen maken of voor verbintenissen die de club of bestuursleden op eigen initiatief zouden aangaan.

Art. 15 Het clubreglement is op aanvraag te verkrijgen bij het clubsecretariaat. Nieuwe leden ontvangen een exemplaar na betaling van het vooropgestelde lidgeld. Het clubbestuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaandelijke verwittiging. Eventuele wijzigingen worden per brief/e-mail aan ieder lid overgemaakt.

Art. 16 De laatste spelers ruimen de sportzaal op (net en shuttles worden op de daarvoor voorziene plaats teruggezet).

Art. 17 Dit clubreglement vervangt alle voorgaande versies en neemt uitwerksel op 01/08/2019.

Namens het bestuur,

Schamphelaere Tim, Voorzitter

Scheire Sarah, Ondervoorzitter, jeugdcoördinator

Van Driessche Ronny, Penningmeester

Van Doorsselaere Luna, Secretaris